บริษัท นำสว่าง จำกัด

บริษัท นำสว่าง จำกัด เปนตัวแทนจำหนายนาิกา ROLEX ที่ถูกแตงตั้งโดย ROLEX SA GENEVA ดำเนินธุรกิจมากวา 40 ปี
ปจจุบันมี ROLEX Boutique 2 แหง และ ร้านแว่นตา 1 แหง

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้จัดจำหน่าย นาฬิกา แว่นตา และเครื่องประดับ ที่มีคุณภาพสูง
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทุกท่าน

พันธกิจ

  1. สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับลูกค้าทุกท่าน
  2. สรรหาและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
  3. ให้บริการที่ทันสมัยและครบรูปแบบแก่ลูกค้าทุกท่าน

 

 
นำสว่าง

ประวัติโดยย่อ

นำสว่างพาณิชย์ ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497 โดยนายห้างนำสว่าง เชียร กิจศรีโอภาส เพื่อจัดจำหน่าย นาฬิกา แว่นตา และเครื่องประดับที่มีคุณภาพดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า

ต่อมากิจการมีการขยายตัวขึ้น นำสว่างพาณิชย์จึงแปลงสภาพเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ในปี พ.ศ. 2521 และ บริษัท นำสว่าง จำกัด ในปี พ.ศ. 2535


ติดต่อนำสว่าง
Facebook Twitter Google+ Pinterest