นำสว่าง พระนคร

ที่อยู่

55 สี่กั๊กเสาชิงชา ถนนบำรุงเมือง
แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

 

โทร: +66 2223 5200
จันทร์ - เสาร์: 9:30 - 17:00

rayban_logo rodenstock_logo vogue_logo porschedesign_logo benz_logo linberg_logo 

 

NAMSAWANG SHOP

กระทรวงมหาดไทย

ในบรรดาเขตอนุรักษที่มีคุณคาของกรุงเทพมหานคร สี่กั๊กเสาชิงชานับเปนยานที่จัดอยูใน ลำดับตนๆ ซึ่งคนรุนเกา ยังคงผูกพัน และภาพหนึ่งที่ยังติดตาติดใจ ก็คือรานนำสวาง ที่หัวมุม ถนนบำรุงเมือง ซึ่งเปนสาขาแรก ของนำสวาง เปดดำเนินกิจการมาตั้งแต พ.ศ. 2516 ใหความรูสึก เหมือนบาน มีความสัมพันธ มีความอบอุน มั่นคง

Facebook Twitter Google+ Pinterest