นำสว่าง ปิ่นเกล้า

ที่อยู่

23 ถนน สมเด็จพระปิ่นเกล้า
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700


โทร: +66 2433 7842
จันทร์ - เสาร์: 10:00 - 18:00

rolex logotudor logo

 

THE ROLEX BOUTIQUE

นำสว่างป่ินเกล้า

โรเล็กซบูติคแหงนี้เปดใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนอาคาร 6 ชั้น ถูกออกแบบขึ้นตาม แบบฉบับของโรเล็กซ บูติค ทั่วโลก ซึ่งโดดเดน ดวยสถาปตบกรรมคลาสสิกพรอมทั้งมีนาิกา โรเล็กซเรือนใหญ ตั้งตระหงานบอกเวลาอยูดานหนา มีการตกแตงภายในปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาเพื่อใหทัน ตอยุคสมัย และเปนโรเล็กซบูติคที่สมบูรณแบบที่สุด ใครที่ ได เคยเขาไปสัมผัสบรรยากาศในราน นำสวาง ปนเกลา จะเขาใจคุณสมบัติดังกลาวไดเปนอยางดี

Facebook Twitter Google+ Pinterest