นำสว่าง บำรุงเมือง

ที่อยู่

72 – 76 สี่กั๊กเสาชิงชา ถนนบำรุงเมือง
แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

 

โทร: +66 2222 5585
จันทร์ - เสา: 9.30 – 17.30

rolex logotudor logo

 

THE ROLEX BOUTIQUE

นำสว่างบำรุงเมือง

กาวแรกที่ลูกคาไดเขามาสูรานนำสวาง สิ่งแรกที่ลูกคาไดรับคือ ความรูสึกถึงศักดิ์ศรีที่คูควร เพราะโรเล็กซเปนนาิกาที่บอก รสนิยม คนที่จะเปนเจาของนาิการะดับนี้ได ก็ตองเปนคน ที่มีรสนิยมดี แตไมไดหมายความวาการมีรสนิยมดีจะตองชอบ ของแพง รสนิยมดีของโรเล็กซคือความพิถีพิถันและเมื่อได เขามาที่นี่ จะไมพบคำวาผิดหวัง

Facebook Twitter Google+ Pinterest